Mae Cwmni Rheoli Eiddo Redfern yn Aberystwyth,  dan reolaeth Emma Butler,  yn asiant gosod sy’n arbenigo mewn rhentu eiddo myfyrwyr. Cysylltodd Redfern a ni ar ddechrau 2016 i greu gwefan newydd  oedd yn tynnu eiddo trwodd o’i system rheoli meddalwedd, LetMC. Yn ystod ein trafodaethau ar yr hyn yr oedd Redfern yn ddymuno o’r wefan,  daeth yn amlwg fod angen ailwampio a gwella strategaeth marchnata’r cwmni hefyd.

Be gynnigwyd cyntaf gennym?

Creuwyd pecyn gennym oedd yn cynnig gwefan newydd, sbon  oedd yn cwmpasu ein hawgrymiadau o ran ychwanegu gwerth at y wefan – blogio, canllawiau tenantiaid, gwybodaeth am landlordiaid a mwy. Roedd Emma yn hapus iawn gyda hyn ac yn awyddus i ychwanegu’r awgrymiadau hyn i’r wefan, i greu safle mwy cyflawn i ddefnyddwyr ei archwilio.

Fe wnaethom hefyd ddarparu ateb tymor byr i farchnata cyfryngau cymdeithasol, gyda’r bwriad o ehangu hyn a’r marchnata yn gyffredinol  ar ddechrau 2017.

Be wnaethom?

Yn ystod haf 2016, buom yn gweithio ar ddylunio gwefan newydd, yn ogystal ag ychydig o ail-frandio er mwyn diwygio y brand rhyw gymaint. Cymerwch olwg ar y wefan cyn ac ar ôl ei haddasu isod. Defnyddiwyd dyluniad llyfn i greu gwefan oedd yn drawiadol, gyda delweddau parallex mawr ar y dudalen gartref a hefyd gwefan oedd yn gwbl ymatebol ar dabledi a sgriniau ffôn symudol. Roedd y newid yn y brandio yn golygu y gallem ddefnyddio llawer mwy o wyn, er mwyn creu dyluniad glân, modern gan ddefnyddio’r lliw coch i dynnu sylw.

Wedi lansio y wefan

Lawnsiwyd y wefan ym mis Medi 2016, jyst cyn y flwyddyn academaidd newydd.  Dechrau’r flwyddyn prysur iawn i Gwmni Eiddo Redfern, hefo lansiad rhestr eiddo myfyrwyr ym mis Hydref a Ffair Eiddo Undeb y Myfyrwyr ym mis Tachwedd. Buom yn gweithio gyda Redfern i greu nwyddau a deunyddiau ysgrifennu oedd yn cydfynd a’r brand a’r wefan ddiwygiedig. Roedd lleihau defnydd o’r lliw coch yn creu delwedd llawer mwy bywiog i’r busnes.

Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

 O ran y cyfryngau cymdeithasol ein cam cyntaf oedd sicrhau fod yna gysondeb brand ar draws yr holl  sianelau cyfryngau cymdeithasol- yn enwedig o ran enwau cyfrif, lluniau proffil a delweddau clawr. Unwaith y crëwyd y cysondeb hwn, buom yn gweithio ar strategaeth farchnata a oedd yn cynnwys hashtags (a ddefnyddiwyd wedyn ar  crysau-t y busnes), hysbysebion cymdeithasol, marchnata fideo ac ystod o ‘posts’ ar-lein  nad oedd Redfern wedi eu defnyddio o’r blaen.

Oherwydd nad oedd Emma yn hyderus iawn o ran defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol  nid oedd unrhyw strategaeth glir ynghylch yr hyn y dylid ei wneud ar-lein, a roedd y tudalennau i gyd yn eithaf diflas o ran amrywiaeth. Yn gyffredinol, roedd Facebook wedi’i ddefnyddio i rannu lluniau eiddo yn unig, a roedd yr albymau yn llawn eiddo hen a newydd. Nid oedd yn glir i’r porwr/chwiliwr pa eiddo oedd ar gael o hyd, ac ymhellach, cyfaddefodd Redfern nad oedd ganddynt syniad beth y gallent ‘bostio’ amdano.

Mae gan Redfern ddwy gynulleidfa darged – landlordiaid a tenantiaid. Oherwydd hyn, mae’n bwysig sicrhau bod gan y cyfryngau cymdeithasol gydbwysedd da rhwng y ddau – rydym am sicrhau bod landlordiaid yn gallu gweld pa mor ddefnyddiol yw Redfern tuag atyn nhw a’i tenantiaid – mae hyn yn cynnwys blogiau defnyddiol, rhannu cynnwys defnyddiol ar-lein (rhybuddion tywydd, hysbysiadau Cyngor …) a bod yn asiantaeth dryloyw. I fyfyrwyr a thenantiaid preswyl, roeddem hefyd am greu llwyfan lle gallent ryngweithio â’r ‘posts’- mae hyn yn golygu rhannu ‘posts’ diddorol nad ydynt bob amser yn seiliedig ar dai.

Gwaith cyfredol/Ble ydym ni nawr/Sefyllfa gyfredol

Ar ôl lansio’r wefan ac ailgychwyn y cyfryngau cymdeithasol, gofynnodd Emma inni edrych ar y cam nesaf er mwyn codi’r busnes i lefel uwch.  Ar ôl trafodaeth, penderfynwyd ei bod yn amser ail-frandio – roedd Emma yn bendant ei bod eisiau brand bywiog, beiddgar a thrawiadol  oedd yn ei galluogi i sefyll allan oddiwrth asiantau gosod eraill yr ardal. Roeddem eisiau rhywbeth a fyddai’n gweithio’n dda gydag ystod o ddeunyddiau marchnata, ar-lein ac wrth gwrs ar y wefan.

Mae rheolaeth cyfryngau cymdeithasol hefyd yn waith parhaus ar gyfer Redfern, ac rydym wrth ein bodd yn gweld cynnydd ym musnes Emma, a’i bid yn medru rheoli a throi  eiddo yn gyflymach.

redfernproperty.co.uk

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]