Dylunio Gwefannau yng Nghymru

Rydym yn creu gwefannau gwobrwyol yng Nghymru ar gyfer unigolion, busnesau bach, mudiadau, elusennau a mwy.

Dylunio Gwe o Ansawdd Uchel yng Nghymru

Rydym yn darparu dyluniad gwefan o ansawdd uchel yng Nghymru ar gyfer busnesau, cymunedau, sefydliadau a llawer eraill. Mae gwefan yn rhan bwysig o unrhyw fusnes; fel daw’r rhyngrwyd yn pwysicach fyth ym mywyd eich cwsmer, mae chwilio ar-lein bellach yn llwybr naturiol i’r rhai sy’n chwilio am wasanaethau a busnesau.

Beth a gynhwysir yn ein gwefannau?

O ran safon, mae ein gwefannau yn cynnwys cryn dipyn. Gweler isod i gael golwg beth fyddwch chi’n ei dderbyn gydag unrhyw wefan rydyn ni’n ei ddylunio a’i ddatblygu. Rydym yn gwybod bod ein pecynnau yn cynnig gwerth ychwanegol.

Dyluniadau Gwe Ymatebol

Bydd eich gwefan yn addasu i wahanol feintiau sgrin gan gynnwys tabledi a ffonau symudol. Yn arbennig o bwysig gan y bydd rhai peiriannau chwilio yn eich cosbi am beidio â chael gwefannau sy’n ymatebol i ddyfeisiadau symudol neu i dabled – yn enwedig wrth chwilio o’r dyfeisiau hynny.

Cyflwyno i Beiriannau Chwilio

Bydd bob gwefan rydyn ni’n ei ddylunio a’i greu hefyd yn cael ei gyflwyno i bob peiriant chwilio, gan gynnwys Google, Bing ac Yahoo. Ni wneir hyn hyd nes bydd y wefan yn barod a rydych yn hapus ag ef.

Gwefan Hygyrch

Disgwylir i wefannau gydymffurfio â rhai rheoliadau a amlinellir yn y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG 2.1) gan wneud gwefan yn ddefnyddiadwy ac yn hygyrch i bobl anabl. Gallwn sicrhau bod eich gwefan yn cydymffurfio â’r rheoliadau.

Lletya ar Weinyddion y DU

Rydym yn defnyddio gweinyddwyr y DU i letya eich gwefan, sy’n golygu y bydd eich gwefan yn llwytho’n gyflym. Mae gan ein gweinyddwyr hefyd amser ar waith rhagorol o 99.9%. I weld ein  pecynnau lletya cliciwch yma neu cysylltwch a ni  am fwy o wybodaeth. 

 

Swyddogaeth ddwyieithog
Tystysgrif SSL ddiogel gyda'n lletya
Hawdd ei ddefnyddio
Opsiynau i dalu mewn rhandaliadau
SEO sylfaenol wrth sefydlu
Gallwch olygu’r wefan eich hunan
Ffurflenni Cyswllt
Oriel a/neu Sioe Sleidiau
Sefydlu ar Google Analytics
Map Google

Beth felly sydd yn gwneud gwefan gwych?

Mae’n bwysig bod cynllun eich gwefan yn hawdd ei ddefnyddio – wedi’i osod mewn modd a fydd yn tywys eich darpar gwsmer o amgylch y wefan. Dengys ystadegau bod ymwelwyr â’ch gwefan yn debygol o ddychwelyd i’r peiriant chwilio a mynd i rywle arall os ydyn nhw’n teimlo’n rhwystredig gyda’ch gwefan, os nad ydyn nhw’n gallu dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano o fewn ychydig eiliadau, neu os yw’r wefan yn flêr ar y cyfan. Bydd gwefan wedi’i ddylunio’n dda gan Gwe Cambrian Web yn tywys eich ymwelwyr trwy’r cynnwys gyda bwydlenni clir wedi eu lleoli yn dda. Mae gennym lwyddiant blaenorol o ddarparu dyluniad gwe o safon uchel yng  Nghymru.

Bydd dyluniad gwe clir a deniadol hefyd yn dylanwadu ar eich darpar gwsmeriaid – a fyddech chi’n prynu o siop a dim ond hanner y waliau wedi’u paentio, dim enw brand, hysbysebu ar hap y tu mewn a goleuo gwan? Mae’r un peth yn wir am eich gwefan – mae angen dyluniad ffres gyda brandio clir i ddenu’ch ymwelwyr i brynu’ch gwasanaethau yn hytrach nag troi i edrych yn rhywle arall.

Mae pwysigrwydd dylunio gwe yn golygu nid yn unig cynllun gwefan, ond hefyd teipograffeg (math ffont, maint ffont, bylchau, paragraffu), dyluniad cynnwys (bylchiad llinellau, padin, cynllun) a dyluniad lliw.

Rydym yn cynnig gweithdrefn dylunio feddylgar, gan weithio gyda chi i greu gwefan trawiadol yr ydych yn falch ohono. Rydym hefyd yn cynnig y canlynol i sicrhau bod eich gwefan a’ch busnes yn cael y cyfle gorau o’r cychwyn.

Hawdd ei ddefnyddio
Gwefan wedi'i ddylunio'n fedrus
Dyluniad ymatebol
Brandio clir
Dyluniad cynnwys
Dyluniad lliw
Dyluniad modern
Safonau Hygyrchedd Gwe AA

Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin yma, ac yn ychwanegol ceir hyd i fwy sy’n cwmpasu’n holl wasanaethau yn ein hadran Cwestiynau Cyffredinol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar bob cyfrif- rydym yn fwy na pharod i sgwrsio.

Ydych chi’n cynnig unrhyw gynllun taliadau?

Rydym yn cydnabod y gall buddsoddi mewn gwefan fod yn dipyn o ymrwymiad, ond hefyd bod cael gwefan yn rhan allweddol o unrhyw fusnes. Rydym yn fwy na pharod i fod yn hyblyg o ran taliadau, ac rydym yn hapus i drafod cynlluniau talu megis taliadau misol.

Sut ydych yn mynd ati i ddylunio gwefan?

Yn gryno, mae gennym bedwar cam allweddol ar gyfer dylunio gwefan. Byddwn bob amser yn hoffi cael sgwrs neu gyfarfod gyda chi cyn anfon dyfynbris a’n Telerau ac Amodau. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni ddod i’ch adnabod chi, eich busnes a lle gallwn ni helpu. Unwaith y bydd pawb yn hapus, byddwn ni’n mynd ati i greu rhai cysyniadau dylunio. O’r fan yma, byddwn yn dechrau derbyn cynnwys gennych (delweddau, testun) ac yn gweithio tuag at un dyluniad y byddwn wedyn yn adeiladu arno gyda’ch cynnwys a pharatoi i fynd yn fyw!

Beth sy’n digwydd unwaith y bydd fy ngwefan yn fyw?

Mae hynny fyny i chi.Mae gennym gynlluniau gofal gwefan ar gael y gallwch dalu amdanynt yn fisol, sy’n golygu ein bod yn gofalu am rai o agweddau mwy technegol eich gwefan i chi, ac rydym hefyd wastad ar gael trwy e-bost neu codwch y ffôn os am gefnogaeth a chyngor. Peidiwch a theimlo nad ydym yma i helpu – rydym ni wastad yn barod i estyn cymorth! Cewch fwy o wybodaeth am ein pecynnau yma.

A wnewch chi ganiatáu i mi roi fy marn o ran dyluniad y wefan?

Wrth gwrs! Gwyddom mai y cwsmer sydd yn iawn bob amser, ond byddwn bob amser yn cynnig ein barn broffesiynol i chi os ydym o’r farn efallai na fydd rhywbeth yn gweithio. Ond, rydyn ni bob amser am i chi fod yn onest, a rydym yn annog adborth ar bob cam o’r daith.

Rwy’n chwilio am rywbeth mwy penodol, gyda nodweddion arbennig, a allwch chi helpu?

Mae gennym lawer o arbenigedd yn gweithio ym maes datblygu wedi’i deilwra, yn enwedig o ran ategion, adrodd a mwy. Os ydych chi’n chwilio am swyddogaeth nad yw yng ngofynion safonol gwefan, cysylltwch â ni i drafod. Os na allwn helpu, efallai y byddwn yn adnabod rhywun sy’n gallu.

Nid chwilio am wefan yn unig ydw i, oes yna wasanaethau eraill allwch chi gynnig i mi?

Oes! Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid yn gofyn i ni am wasanaethau dylunio gwefan, lletya ac e-bost. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol, pecynnau hyfforddi a marchnata digidol.

Ceir mwy o syniadau yn ein hadran blog ni hefyd.