Broses Dylunio Gwefannau

Wedi penderfynu cael gwefan newydd? Gwych! Felly, beth nesaf? Rydym am i’r broses fod mor hawdd a phosib, a dyma’n proses ni.

Ymholiad Gychwynnol

Byddech yn gwneud eich ymholiad cyntaf gyda ni, unai dros y cyfryngau cymdeithasol, ebost neu dros ffon. Bydden yn trafod eich anghenion, a be fyddech chi eisiau eich gwefan i’w gyflawni, a rhoi syniad bras o’r gost. Ar hyn o bryd rydym yn hoffi cwrdd wyneb yn wyneb a’n cleientiaid i gael dealltwriaeth gwell o’r hyn ydych yn ei wneud. Mae hefyd yn ddefnyddiol cwrdd yn eich lle gwaith fel y gallen ni ddeall eich busnes/mudiad/elusen yn well.

Cyfarfod Cyntaf

Os mae’n bosib cael cyfarfod, awn i fwy o fanylder i’r hyn hoffech i’r wefan ei wneud, pam yr ydych chi angen gwefan newydd, unrhyw syniadau cychwynnol o ran dyluniad, a sut mae’r wefan yn mynd i helpu’ch menter. Rydym fel arfer yn dod a holiadur ar gyfer y cyfarfod yma er mwyn ein helpu i lunio amcanbris manwl.

Amcanbris

Mi yrrwn ancambris PDF atoch a fydd yn manylu yr hyn yr ydym wedi ei ddeall o’n cyfarfod, yn ogystal a datrysiad ar gyfer eich gwefan newydd neu farchnata digidol, ac wrth gwrs rhestr fanwl o’n costau. Bydd yr amcanbris yn ddilys am 30 diwrnod.

Y Cychwyn

Gan gymeryd eich bod yn hapus hefo’r amcanbris, cawn gychwyn ar y wefan! Os ydych chi’n cychwyn o’r cychwyn, heb wefan, yna byddem yn prynu’r parth newydd a cychwyn eich pecyn gwe-letya. Rhown dudalen “dod yn fuan” tra fod y wefan yn cael ei datblygu, a creu’r wefan tu ol iddi fel mai dim ond chi a ni gall ei weld. Os oes gwefan gennych yn barod, yna byddem yn adeiladu’r wefan ar barth ddatblygu arbennig i chi (e.e. gwefan.cambriandev.uk).

Beth sydd ei angen arnom?

Gallen neud ychydig i gychwyn, megis cychwyn y wefan ac ychwanegu y galluoedd sydd ei angen – a cychwyn ar y dyluniad (neu opsiynau). Beth sydd ei angen arnom cyn gynted a sydd yn bosib yw strwythur y wefan, cynnwys, ac unrhyw luniau. Rydym yn wir yn credu fod y dyluniad a’r cynnwys yn cyflenwi eu gilydd – mae’n anodd iawn dylunio gwefan hefo lluniau stoc a testun ffug-ladin gan na fydd yn adlewyrchu eich brand.

Datblygu

Mi fyddwn yn gadael i chi wybod sut mae pethau yn dod yn ei flaen, ac wrth gwrs bydd manylion logio mewn gennych chi i gadw llygad hefyd. Mae newidiadau man yn rhan naturiol o’r broses ddylunio, a rydym yn pwysleisio hyn i chi o’r cychwyn. Eich gwefan CHI ydio ar ddiwedd y dydd, a rydym wir eisiau i chi fod yn  hapus gydag o. Ni fydd yn berffaith o’r cychwyn – mi fydd gwaith i’w wneud yn iawn!

Y Lawnsiad

Rydym wedi gwneud yr hyn gallen ni, wedi gwneud y newidiadau i gael y dyluniad perffaith i chi a’ch menter. Mae’n amser lawnsio! Os cafodd y parth a’r gwe-letya ei sortio gennym ni, yma mae’n fater syml o daro swits (o’ch safbwynt chi!). Os oes rhaid symud y parth drosodd atom ni yna gallen gychwyn y broses yma yn syth.

Taliad

Yn anffodus – amser yw arian fel y dywediad! Rydym yn gofyn am 25% o’r gost ar y cychwyn cyn  cychwyn ar y gwaith, ac yna taliad yn llawn pan fo’r wefan wedi lawnsio, ac yn fyw.