Swyddi Ar Gael

Ein swyddi gwag yn Gwe Cambrian Web

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Rheolwr Prosiect - Rhan/Llawn Amser, dyddiad cau 29/7/2022
Dyddiad Cau: 29/7/22

Dyddiad Cychwyn: cyn gynted â phosibl

Contract: Parhaol

Math: Rhan-amser neu llawn amser (sylwer, ar gyfer y rôl hon, byddai rhan-amser yn golygu gweithio rhan o bob dydd, ar lai o oriau nag amser llawn).

Cyflog: £21,000 – £26,000 i’w drafod, yn amodol ar sgiliau a phrofiad.( Cyflog)

Lleoliad: Aberystwyth

Iaith: Cymraeg yw iaith pob dydd y swyddfa, ond os ydych chi’n dysgu Cymraeg byddwn yn eich cefnogi gyda hyn. Mae llawer o’n cleientiaid yn dod atom ni oherwydd ein bod yn hysbysebu fel cwmni Cymraeg, felly cofiwch hyn.

Amdanom: Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym, wedi’n lleoli yng nghanol tref Aberystwyth, ac yn awyddus i ychwanegu swyddog Rheolwr Prosiect at ein tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob rhan o Gymru, y DU a thu hwnt i gynhyrchu gwefannau diddorol, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, ynghyd a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes.

Yr hyn fyddwch chi’n ei wneud
Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â Gwe Cambrian Web i gefnogi ein gwaith cleientiaid a phrosiectau, yn ddelfrydol gyda dealltwriaeth o wefannau a/neu WordPress i allu ateb cwestiynau cleientiaid a’u cynghori. Y brif rôl yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gleientiaid am gynnydd prosiectau, dyrannu gwaith i staff yn y swyddfa a helpu i redeg swyddfa esmwyth o wythnos i wythnos.

Mae gennym ddatblygwr mewnol a all weithio gyda chi i greu’r ymarferoldeb sydd ei angen, ac felly eich rôl chi fyddai cyfathrebu â chleientiaid yn ystod y prosiect, gweithio ar elfennau o adeiladu’r wefan (e.e. creu tudalennau newydd, mewnbynnu cynnwys) yn WordPress a hefyd gwaith gwefan cyffredinol fel bydd yn cyrraedd y swyddfa.

Yr ymgeisydd delfrydol
Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni sydd â rhywfaint o brofiad WordPress, sy’n barod i ddysgu ac addasu yn gyflym yn ein swyddfa prysur a datblygol. Er bydd cymorth ar gael pob amser, hoffem i chi fod yn hyderus wrth drafod y prosiectau sy’n mynd rhagddynt gyda’n cleientiaid presennol a newydd. Mae cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i ni yma yn y swyddfa, a bydd ein hymgeisydd delfrydol yn hapus i dderbyn ymholiadau, a rhedeg prosiect o’r cam ymholi hyd aiff y prosiect yn fyw. Rydym yn gweithio fel tîm yma yn y swyddfa, felly ni fyddwch ar eich pen eich hun!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl cydweithredol. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn trwy gynnig gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth trwy’r Gymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn un amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd i gleientiaid, ynghyd â chynnal a chadw cyffredinol gwefannau cleientiaid presennol yn. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a ddisgwylid gennych.

 • Ymateb i ymholiadau gwefan, trefnu cyfarfodydd ac anfon dyfynbrisiau
 • Cyfarfodydd gyda chleientiaid i drafod eu prosiectau
 • Ychwanegu cynnwys at wefannau a gwaith llai technegol arall (e.e. ychwanegu ffurflenni cyswllt, datrys problemau i gleientiaid)
 • Defnyddio WordPress i greu’r wefan, nid o reidrwydd yr agweddau datblygu ond y cynnwys, y strwythur a’r dyluniad

Set sgiliau angenrheidiol
Gofynnol:

 • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg (rydym yn hapus i gefnogi dysgwyr Cymraeg)
 • Sgiliau dylunio gwe
 • Yn gyfforddus yn gweithio i, a gosod eich terfynau amser eich hun
 • Y gallu i weithio’n dda gydag eraill ac yn annibynnol
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Yn gyfforddus i siarad â chleientiaid yn y Gymraeg neu’r Saesneg (yn ddyddiol)

Gwybodaeth sydd ei hangen:

 • Profiad o ddefnyddio WordPress
 • Profiad defnyddiwr o ran dylunio gwefan
 • Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at sylw Kerry. Os teimlwn y byddech yn gweithio’n dda gyda ni, byddwn yn gofyn i chi ddod draw am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.

*Fel cwmni sy’n tyfu, mae rhai o’n rolau yn cynnig hyblygrwydd yn eu gofynion. Byddem bob amser yn eich annog i wneud cais / cysylltu â ni hyd yn oed os nad ydych yn teimlo eich bod yn ffitio i mewn i’r rôl yn ei union ffurf – rydym yn hyblyg!*

 

Marchnatwr Digidol - Llawn Amser, dyddiad cau 29/7/2022
Dyddiad cau: 29 Gorffennaf 2022

Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosibl

Contract: Parhaol

Math: Llawn amser

Cyflog: £21,000 – £26,000  i’w drafodyn amodol ar sgiliau a phrofiad.( Cyflog)

Lleoliad: Aberystwyth

Iaith: Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Cymraeg yw iaith pob dydd y swyddfa, ond os ydych chi’n dysgu Cymraeg byddwn yn eich cefnogi gyda hyn. Mae llawer o’n cleientiaid yn dod atom ni oherwydd ein bod yn hysbysebu fel cwmni Cymraeg, felly cofiwch hyn.

Amdanom Ni: Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym, wedi’n lleoli yng nghanol tref Aberystwyth, ac yn awyddus i ychwanegu Marchnatwr Digidol at ein tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob rhan o Gymru, y DU a thu hwnt i gynhyrchu gwefannau diddorol, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, ynghyd a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes.

Ynglŷn â’r Rôl

*Cymraeg yn hanfodol*

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â Gwe Cambrian Web yn yr adran farchnata – i ddarparu gwasanaethau i’n cleientiaid, ac i helpu i farchnata’r cwmni. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl newydd, syniadau newydd a meddwl cydweithredol. Bydd angen i chi fod â dealltwriaeth wych o farchnata cyfryngau cymdeithasol organig, gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac mewn modd deniadol. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn trwy gynnig gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth cyfrwng Cymraeg bob amser.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n llawn angerdd a brwdfrydedd, sydd â meddylfryd marchnata ac sy’n awyddus i gynnig syniadau newydd. Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o bwysigrwydd brandio a chyfryngau cymdeithasol i unrhyw fusnes ar-lein.

Byddwn yn eich cefnogi gyda chyfleoedd hyfforddi a chymwysterau lle bo hynny’n berthnasol, ac yn cefnogi eich datblygiad personol.

 

Bydd/gall eich tasgau gynnwys:

 • Rheoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid
 • Creu cynnwys (a allai gynnwys ysgrifennu blog, erthyglau, datganiadau i’r wasg, copi i’r wefan) – yn ddelfrydol byddwch hefyd yn gallu cyfieithu cynnwys i’r Gymraeg/Saesneg
 • Adrodd ar gyfryngau cymdeithasol
 • Creu strategaethau digidol
 • Cyfarfodydd cleientiaid
 • Ateb ffon ac e-byst
 • Ysgrifennu cylchlythyrau a marchnata e-bost.

Sgiliau Hanfodol:

 • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol (ysgrifenedig a llafar)
 • Yn gyfforddus yn gweithio i derfynau amser
 • Y gallu i weithio’n dda ac eraill, yn ogystal ac yn annibynnol
 • Sgiliau rheoli amser da
 • Rheoli proffiliau cyfryngau cymdeithasol ar draws ystod o blatfformau (e.e. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest).

Sgiliau Dymunol:

 • Cynllunio cynnwys
 • Creu strategaethau digidol
 • Gwybodaeth am hysbysebion Facebook & Instagram
 • Sgiliau cyfieithu (Cymraeg/Saesneg)

Gwnewch gais hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw un o’r sgiliau dymunol, rydym yn hapus i ddarparu hyfforddiant. Rydym hefyd yn  edrych yn hyblyg ar unrhyw gais, felly gwnewch gais hyd yn oed os ydych yn teimlo nad ydych yn ateb pob un o’n gofynion hanfodol!

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a sut rydych yn bodloni’r gofynion, a CV i Kerry drwy e-bost. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy e-bost.

I gael rhagor o wybodaeth amdanom, gallwch ymweld â’n gwefan neu ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

cambrianweb.com

@gwecambrianweb ar Facebook, Twitter ac Instagram.

 

 

Dylunydd Gwefannau - Llawn amser , dyddiad cau: 29/7/2022
Dyddiad cau: 29 Gorffennaf 2022

Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosibl

Contract: Parhaol

Math: Llawn amser

Cyflog: £21,000 – £26,000  i’w drafodyn amodol ar sgiliau a phrofiad.( Cyflog)

Lleoliad: Aberystwyth

Iaith: Cymraeg yw iaith pob dydd y swyddfa, ond os ydych chi’n dysgu Cymraeg byddwn yn eich cefnogi gyda hyn. Mae llawer o’n cleientiaid yn dod atom ni oherwydd ein bod yn hysbysebu fel cwmni Cymraeg, felly cofiwch hyn.

Amdanom Ni: Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym, wedi’n lleoli yng nghanol tref Aberystwyth, ac yn awyddus i ychwanegu Dylunydd Gwefan at ein tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob rhan o Gymru, y DU a thu hwnt i gynhyrchu gwefannau diddorol, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, ynghyd a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes

Yr hyn fyddwch chi’n ei wneud
Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â Gwe Cambrian Web i ddylunio gwefannau a gweithio gyda’n cleientiaid a’n tîm marchnata. Mae gennym ddatblygwr mewnol a all weithio gyda chi i greu’r ymarferoldeb sydd ei angen, ac felly eich rôl chi fyddai cyfathrebu â chleientiaid/ein Rheolwr Prosiect yn ystod y prosiect, dylunio gwefan sy’n gweithio’n dda ar gyfer eu brîff, elfennau o adeiladu’r wefan (e.e. creu tudalennau newydd, mewnbynnu cynnwys) yn WordPress a hefyd gwaith gwefan cyffredinol sy’n gweddu i’ch sgiliau pan ddaw mewn i’r swyddfa

Yr ymgeisydd delfrydol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni sydd yn hyderus gyda WordPress a sy’n barod i ddysgu ac addasu yn gyflym yn ein swyddfa prysur a datblygol. Er bydd cymorth ar gael pob amser, hoffem i chi fod yn hyderus yn eich sgiliau dylunio ac wrth drafod y prosiectau sy’n mynd rhagddynt gyda’n cleientiaid presennol a newydd. Mae cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i ni yma yn y swyddfa, a bydd ein hymgeisydd delfrydol yn hapus i dderbyn ymholiadau, a rhedeg prosiect o’r cam ymholi hyd aiff y prosiect yn fyw. Rydym yn gweithio fel tîm yma yn y swyddfa, felly ni fyddwch ar eich pen eich hun!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl cydweithredol. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn trwy gynnig gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth trwy’r Gymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn un amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd i gleientiaid, ynghyd â chynnal a chadw gwefannau cleientiaid presennol. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Gweler isod rai tasgau nodweddiadol a ddisgwylid gennych:

 • Ymateb i ymholiadau gwefan, trefnu cyfarfodydd ac anfon dyfynbrisiau
 • Dylunio gwefannau ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid
 • Cyfarfodydd gyda chleientiaid i drafod eu prosiectau
 • Ychwanegu cynnwys at wefannau a gwaith llai technegol arall (e.e. ychwanegu ffurflenni cyswllt, datrys problemau i gleientiaid)
 • Defnyddio WordPress i greu’r wefan, nid o reidrwydd yr holl agweddau datblygu ond y cynnwys, y strwythur a’r dyluniad

 

Sgiliau
Gofynnol:

 • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg (rydym yn hapus i gefnogi dysgwyr Cymraeg)
 • Sgiliau dylunio gwe
 • Dyluniad UX / UI
 • Yn gyfforddus yn gweithio i, a gosod eich terfynau amser eich hun
 • Y gallu i weithio’n dda ac eraill, yn ogystal ac yn annibynnol
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Yn gyfforddus yn siarad â chleientiaid yn y Gymraeg neu’r Saesneg (yn ddyddiol)

 

Gwybodaeth sydd ei hangen:

 • Profiad o ddefnyddio WordPress
 • Profiad defnyddiwr o ran dylunio gwefan
 • Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar

 

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol  atom at sylw Kerry. Os byddwn yn teimlo y byddech yn gweithio’n dda gyda ni, byddwn yn gofyn i chi ddod draw am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.

*Rydym yn hapus i gefnogi unrhyw ddysgwyr Cymraeg a allai ddymuno gwneud cais am y rôl hon*

Ein diwylliant

 • Gweithio’n hapus fel rhan o dîm – yn awyddus i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r swyddfa
 • Cyflym i addasu a dysgu – da am wynebu heriau ac yn gyflym i addasu pan fydd cleientiaid yn galw neu pan dderbynnir e-byst brys
 • Moeseg gwaith ardderchog – mynd y filltir ychwanegol i wella eich ffyrdd o weithio, neu, ein ffyrdd o weithio yn y swyddfa
 • Gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol – dyma, i ni, sy’n ein gosod ar wahân i’r gweddill

 

Ychydig mwy amdanom ni…

 • Mae ein tîm yn eithriadol o bwysig i ni. Rydym yn annog ein tîm i leisio barn, a helpu i lunio dyfodol Gwe Cambrian Web. Felly, os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer y cwmni, neu ffyrdd y gallwn weithio’n fwy effeithlon neu wella ein gwasanaeth i gwsmeriaid – rydym wir eisiau gwybod!
 • Byddwn bob amser yn annog twf a datblygiad – felly eto, rhowch wybod i ni beth rydych chi am ei ddysgu gennym ni a byddwn yn hapus i helpu. Gallai hwn fod yn gwrs mewnol, yn arholiad allanol neu fynychu cynadleddau. Rydym yma i annog datblygiad personol.
 • Yr ydym bob amser am annog cydbwysedd hyblyg rhwng bywyd a gwaith. Rydym yn hapus iawn i drafod hyn gyda chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol!

 

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n gyffyrddus yn ac yn gweithio’n dda gyda ni, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at sylw Kerry ar kerry@cambrianweb.com. Os byddwn yn teimlo y byddech yn gweithio’n dda gyda ni, byddwn yn gofyn i chi ddod draw am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.