Faint ydych chi’n fodlon dalu? Mae prisiau gwefannau yn amrywio’n fawr ar draws y DU a bydd eich dewis yn ddibynnol ar nifer o elfennau gwahanol. Dewch i ni gael golwg ar y rhai mwyaf cyffredin.

Y Platfform

Dyma’r feddalwedd y bydd eich gwefan yn cael ei hadeiladu arni. Yma yn Gwe Cambrian Web rydym yn defnyddio WordPress ar gyfer mwyafrif o’n gwefannau. CMS (system rheoli cynnwys) yw WordPress sy’n blatfform ffynhonnell agored sy’n boblogaidd iawn (yn pweru 37% o’r holl wefannau ar y we). Bydd rhai datblygwyr gwefannau wedi creu eu platfformau eu hunain, fydd yn debygol o olygu cost cychwyn uwch. Yr hyn y bydd angen i chi ei ystyried yw beth ydych chi am i’ch gwefan ei wneud? A ellir ei gyflawni trwy ddefnyddio platfform ffynhonnell agored fel WordPress, neu a oes angen un pwrpasol ar eich cyfer chi? Gofynnwch i’ch darpar ddatblygwyr gwefan, byddant yn dweud wrthych a allant gyd-fynd â’ch gofynion ai peidio!

What you will need to consider is what do you want your website to do? Can it be achieved using an open source platform like WordPress, or do you need a bespoke one? Ask your prospective website developers, they will tell you if they can match your requirements or not!

Galluon

Yn ddi os, dyma, i ni, yr agwedd sy’n cynyddu cost dyfynbris gwefan. Fel y gwyddom mae pris ar amser, a pho hiraf y mae’r gofynion yn gymryd i’w creu, y drutaf y bydd. Dyma reswm arall rydyn ni’n defnyddio WordPress, oherwydd ei fod yn ffynhonnell agored sy’n golygu y gellir ychwanegu llawer o’r swyddogaeth am gost is na chreu system bwrpasol.

Mae wastad yn werth gwirio beth yn union sydd yn cael ei gynnwys yn y pris ar gyfer gwefan safonol – er mwyn sicrhau nad oes gennych chi ddim costau cudd/ychwanegol ar gyfer elfen megis sioe sleidiau er enghraifft. Cymharwch y pecynnau am y gwerth gorau.

Beth felly yw galluon? Yn fras -elfennau o’r hyn y mae eich gwefan yn ei wneud, er enghraifft ffurflen gyswllt, oriel, sioe sleidiau, map Google – mae’r rhain i gyd yn “swyddogaeth” a thrwy eu rhoi at ei gilydd yn creu gwefan wych. Bydd llawer o ddatblygwyr yn cynnwys swyddogaeth cyffredin wrth adeiladu’r wefan fel yr ydym ni yn ei wneud, ond gallai swyddogaeth ychwanegol fod yn bethau fel ychwanegu siop e-fasnach, llyfrgell ddogfennau, mapio ysblennydd a mwy.

Thema neu bwrpasol/arbennigol

If you do have a website built on a CMS, consider what you are being quoted for when it comes to the design. We recently wrote a blog about what a theme is, and there are many thousands of free and premium (paid for) themes which can be used. All of our website quotes are for bespoke themes, meaning we make them ourselves and you can’t find the same template online. Some website developers will use paid themes, which can cost as little as $19! It’s always worth making sure you know what you’re getting, and if you’re happy with a paid theme (this can work excellently depending on your needs), make sure the cost reflects that.

Os oes gennych chi wefan wedi’i hadeiladu ar CMS, ystyriwch y pris rydych chi’n cael eich dyfynnu amdano o ran y dyluniad. Yn ddiweddar ysgrifennom flog yn egluro beth yw thema. Mae yna filoedd lawer o themâu am ddim a phremiwm (am dâl) y gellir eu defnyddio. Mae pob un o’n dyfyniadau gwefan ni yn cynnwys themâu pwrpasol/arbenigol, sy’n golygu mai ni sydd yn eu gwneud, maent yn unigryw ac ni allwch ddod o hyd i’r un templed ar-lein. Bydd rhai datblygwyr gwefannau yn defnyddio themâu sydd a thâl iddynt, a all gostio cyn lleied â $19. Mae bob amser yn werth sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o’r hyn rydych chi’n ei gael, ac os ydych chi’n hapus â thema â thâl (a gall hyn weithio’n rhagorol yn dibynnu ar eich anghenion), gwnewch yn siŵr bod y gost yn adlewyrchu hynny. Rydym wedi gweithio gyda chleientiaid oedd am ddefnyddio themâu premiwm penodol gyda mân newidiadau ac addasiadau. Gall hyn gadw cost eich gwefan newydd i lawr felly mae’n bendant yn rhywbeth i’w ystyried.

Nifer Tudalennau

Ymddengys bod llawer o ddatblygwyr gwefannau yn dyfynnu pris ar sail y nifer o dudalennau sydd eu hangen (dydyn ni ddim) – mae hyn yn bendant yn rhywbeth i’w ystyried wrth chwilio am ddyfynbris, os oes gennych chi wefan fawr.

Gallu mewngofnodi a chyrchu’r wefan eich hun

Mae hwn yn gais llawer mwy cyffredin nawr, ond pan ddechreuon ni’r busnes yn 2013, nid oedd llawer o gleientiaid eisiau gallu cyrchu eu gwefan er mwyn diweddariadau neu newidiadau. Erbyn hyn mae yn rhywbeth llawer mwy cyffredin, felly gwnewch yn siŵr bod hyn wedi’i gynnwys yn eich dyfynbris gwefan, neu y gallwch gyllido ar gyfer newidiadau ymhellach ymlaen.

Crynodeb

Pam ‘sgwennu y blog yma? Wel, weithiau byddwn yn siarad a chleientiaid sydd yn anhapus â’u gwefan newydd, neu sydd wedi talu miloedd am wefan y byddai llawer cwmni arall wedi dyfynnu pris llawer is amdani. Mae’r cyfan fel arfer yn golygu nad ydym fel datblygwyr gwefannau, wedi bod yn ddigon eglur ynglŷn â’r hyn sy’n effeithio ar y gost – dylai tryloywder yn gyffredinol helpu hyn, a bod o gymorth i gwsmeriaid i ddeall beth yn union maent yn dalu amdano.