Felly, rydych wedi sefydlu eich busnes o’r diwedd a nawr rydych chi am gael eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol allan i hyrwyddo’ch hun. Ond ble ydych chi’n dechrau?

Yn aml pan wnaethom sefydlu ein presenoldeb ar-lein am y tro cyntaf, gall fod yn hynod o frawychus…mae cymaint o rwydweithiau Cyfryngau Cymdeithasol ar hyn o bryd, (mwy na 500 mewn gwirionedd!) mae’n gwneud penderfynu pa un sydd orau yn dasg frawychus i lawer, heb sôn am faint sydd eu hangen arnom er mwyn i’n busnesau ffynnu ar-lein. Faint sy’n ormod, faint sydd ddim yn ddigon…

Nid oes angen cynhyrfu, tra mai Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yw conglgarreg busnes llwyddiannus heddiw, nid oes angen iddo fod yn llethol, na hyd yn oed yn frawychus o gwbl. Mewn gwirionedd, mae cyfryngau cymdeithasol yn arf pwerus, ac mae cael mynediad at gynifer yn hefyd. Y lle gorau i ddechrau yw deall pa rwydweithiau i fod arnynt a pham, ac efallai yn bwysicach fyth, i ddeall pwrpas a manteision pob llwyfan. Bydd hyn yn eich helpu i ddarganfod ble mae eich busnes yn disgyn, a pha rwydweithiau i fynd atynt.

Ond sut i ddod i’r casgliad hwnnw? Wel, os ystyriwch y pethau canlynol, gobeithio y cewch eich ateb!

Pwy yw eich cynulleidfa?

Yn gyntaf, pwy yw eich cynulleidfa, a pha lwyfannau cyfryngau cymdeithasol maen nhw’n fwyaf tebygol o fod yn sgrolio arnyn nhw? Y peth gorau i’w wneud yw ychydig o ymchwil yn ymwneud â demograffeg pob cyfrwng cymdeithasol (na, nid pob un o’r 500+ ohonyn nhw wrth gwrs) ond edrychwch ar rai o’r rhwydweithiau mwyaf poblogaidd a phenderfynwch pa rai y mae eich cynulleidfa’n eu mynychu fwyaf. Wedi’r cyfan, os yw’ch brand yn canolbwyntio ar yr henoed, nid ydych chi’n mynd i fod eisiau canolbwyntio’n helaeth ar dueddiadau TikTok…

Ym mis Awst 2022, dyma’r ddemograffeg y tu ôl i’r pedwar llwyfan cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd: Facebook, Instagram, Twitter a TikTok.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth yw’r ystadegau o ran y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallech chi ystyried eu defnyddio, gan y bydd yn caniatáu ichi gadw mewn cysylltiad â phwy sy’n defnyddio’r sianeli hynny ac ai’r bobl hynny yw’r gynulleidfa rydych chi am eu targedu.

Beth i’w bosio, a ble?

Felly nawr rydych chi’n gwybod ble mae’ch cynulleidfa’n mynychu, ond beth ddylech chi fod yn ei bostio ar y llwyfannau hyn? Beth am inni edrych ar y llwyfannau mwyaf nodedig eto.

Facebook

 • Lluniau a Dolenni: Mae Facebook wedi’i ganoli’n anhygoel ar rannu lluniau a dolenni, OND, mae fideo wedi dod yn fwy poblogaidd yno yn y blynyddoedd diwethaf.

 • Marchnata Lleol: Mae Facebook gyda Google My Business yn un o’r cyfeirlyfrau busnes lleol gorau, ac mae’n wych ar gyfer sefydlu eich hyb busnes eich hun i hysbysebu’ch hun yn lleol.

 • Dywedwch beth sydd angen i chi ei wneud: Mae Facebook yn caniatáu postiadau ffurf hirach, yn wahanol i Twitter lle mae gennych gyfyngiad o 250 nod. Gallwch hefyd fanteisio ar Facebook Live i rannu gwybodaeth newydd fel mae’n digwydd.

Instagram

 • Lluniau! Ym mhobman!: Mae Instagram yn lwyfan hynod weledol, gan gynnwys ei straeon a’i nodwedd riliau sydd wedi bod yn ffocws i’r platfform yn ddiweddar.

 • Golygu!: Mae Instagram yn cynnig amrywiaeth o offer golygu lluniau sydd wedi’u cynnwys yn y platfform. Mae hyn yn ei wneud yn wych ar gyfer brandio gweledol!

 • Sylfaen defnyddwyr enfawr!: Instagram yw un o’r pum platfform cyfryngau cymdeithasol gorau yn y byd ac mae’n tyfu.

Trydar

 • Newyddion, newyddion, newyddion!: Mae Twitter yn canolbwyntio’n helaeth ar rannu dolenni a dadlau, gyda defnyddwyr yn aml yn ymgysylltu â newyddion a thueddiadau.

 • Ymatebion cyflym: Os ydych chi’n gyflym i neidio ar duedd neu newyddion gyda’ch brand, gallwch chi reidio’r don yn hawdd iawn!

 • Ymgysylltu!: Mae defnyddwyr Twitter yn ymgysylltu’n weithredol iawn â’r brandiau maen nhw’n eu caru yno, 82% ohonyn nhw mewn gwirionedd!

TikTok

 • Fideo: Mae TikTok wedi’i seilio ar fideo yn unig, ond yr hyn a ddaw gyda hynny yw offeryn golygu fideo hawdd ei ddefnyddio, sy’n eich galluogi i wneud fideos wrth fod “ar y go” i’ch busnes, hyd yn oed yn gallu mynd yn fyw.

 • A yw’n tueddu?: Mae TikTok yn canolbwyntio’n fawr ar dueddiadau, ond mae hyn yn golygu y gallech ddenu ton o gwsmeriaid newydd os ydych chi’n eu defnyddio er mantais i chi.

 • Emosiynol: Yn ôl TikTok, mae gan bron i 50% o’r hysbysebion sy’n perfformio orau yno ysgogiad emosiynol, a oes gan eich busnes werthiant emosiynol?

Rheoli eich presenoldeb

Nawr bod gennych chi syniad gwell (gobeithio) o ba lwyfannau cyfryngau cymdeithasol sydd orau i’ch busnes, mae angen i chi allu trin eich presenoldeb yno. Y rheol gyffredinol yw, peidiwch â gadael un o’ch llwyfannau yn wag neu heb ei ddefnyddio, felly’r ffordd orau o atal hyn yw cael strategaeth a fydd yn golygu bod eich ymdrechion yn gyrru gwerthiant.

Yn nodweddiadol, y ffordd orau o wneud hyn yw cynllunio ac amserlennu’ch cynnwys – bydd hyn nid yn unig yn golygu na fyddwch chi’n cael eich llethu a’ch llethu, ond mae’n golygu y gallwch chi gynllunio’ch cynnwys ymlaen llaw ac ar gyfer dyddiadau, gwyliau a digwyddiadau nodedig. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydynt yn gysylltiedig â’ch busnes! Mae yna lawer o ffyrdd i wneud hyn a llwyth o feddalwedd sydd ar gael i’w wneud!

Nawr mae yn eich dwylo chi!

Ar ddiwedd y dydd nid oes ateb cywir nac anghywir pan ddaw’n fater o ofyn i chi’ch hun: faint o rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ddylai fod gan fy musnes? Mae llawer ohono’n dibynnu ar eich anghenion personol fel busnes a llawer o ffactorau eraill fel:

 • Eich cynulleidfa.
 • Beth yw eich busnes.
 • Pa gynnyrch (neu wasanaeth) rydych chi’n ei ddarparu.
 • Faint o amser sydd gennych chi i reoli’ch cyfryngau cymdeithasol, neu a ydych chi eisiau llogi rhywun i wneud hynny ar eich rhan!
 • Beth rydych chi am i gyfryngau cymdeithasol ei wneud i chi.

Yr hyn SY’N bendant, fodd bynnag, yw pa mor bwysig yw cyfryngau cymdeithasol fel rhan o’ch strategaeth farchnata fel busnes heddiw. Nid oes angen iddo fod yn frawychus, ond mae’n allweddol i dyfu eich busnes a dod yn llwyddiannus!