Yn ôl yn 2018, cyflwynodd LinkedIn hashnodau ar eu platfform. Er yn ymwybodol eich bod yn gyfarwydd a sut mae hashnodau yn gweithio, mae ychydig yn wahanol ar LinkedIn, oherwydd natur y platfform cyfryngau cymdeithasol ei hun a’r angen i ddefnyddio hashnodau proffesiynol bob amser.

Felly, i atgoffa’n hunain – gallwch ddefnyddio hashnodau i chwilio ac ehangu eich rhwydwaith – maent yn ffordd wych o weld beth mae pobl eraill yn ei ddweud ar yr un hashnod / pwnc (er enghraifft, #marchnatadigidol) ac i ddechrau sgwrs. Mewn ffordd, mae’r defnydd iawn ohonynt ar LinkedIn  fel  defnyddio digwyddiad rhwydweithio gwych.

Awgrymiadau Hashnodau ar LinkedIn

  1. Peidiwch â mynd yr llwyr “Instagram” yma. Mae angen i chi sicrhau bod pob un o’ch postiai LinkedIn a chynnwys da, galwad i weithredu ac yna hashnodau. Cofiwch fod y platfform yn un proffesiynol, ac mae angen i’ch postiai adlewyrchu hyn. Yr hyn dwi’n ei olygu  trwy ddweud “peidiwch â mynd yn llwyr Instagram yma” yw: peidiwch â gor-ddefnyddio hashnodau, peidiwch â hashnodi pob gair, a meddyliwch yn ofalus am y tagiau y dymunwch eu defnyddio.
  2. Os yw’ch hashnod yn frawddeg hir, priflythrennwch bob gair (i wella’r ddarllenadwyedd) a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio atalnodi priodol os yw’r hashnod o fewn brawddeg. Mae’n bwysig hefyd gwirio sillafu – trueni fyddai creu post arbennig gyda hashnodau perffaith  ond gyda sillafu  gwallus fel bo neb yn ei ddarganfod.
  3. Yn dibynnu ar eich rhesymau dros fod ar LinkedIn, gallech ddefnyddio hashnod arbenigedd (Niche hashtags). Fe ddarganfyddwch fod gan bob pwnc, arbenigedd neu sector ei hashnodau eu hunain, felly defnyddiwch a dilynwch y rhain.
  4. Eto, yn dibynnu pam eich bod ar LinkedIn, gallech hefyd ddefnyddio hashnodau sy’n seiliedig ar leoliad. Rydym ni yn aml yn defnyddio #Aberystwyth, #Ceredigion a #Wales oherwydd dyma ble mae ein cynulleidfa darged wedi’i seilio. Ond, os nad ydych chi’n dymuno aros yn lleol, peidiwch â chyfyngu’ch hun.
  5. Dilynwch hashnodau sy’n berthnasol i’ch brand, mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl sydd o’r un meddwl a chi sy’n gweithio yn yr un diwydiant. Mae hefyd yn ffordd wych o ffendio syniadau newydd neu i wirio technoleg newydd.
  6. Mewn digwyddiad neu gynhadledd? Gwiriwch os oes hashnod digwyddiad (Event Hashtag) ac yna gallwch ddilyn neu tagio wrth i chi bostio hefyd. Mae hyn yn awgrym ardderchog ar gyfer Twitter hefyd!
  7. Cofiwch ddarllen dros eich hashnodau a gwnewch yn siŵr ei/eu f/bod wirioneddol yn meddwl neu’n ddweud yr hyn yr ydych chi’n fwriadau…  neu bydd eich hashnod  LinkedIn chwi yn fethiant!
  8. Rydym yn argymell eich bod yn meddu ar hashnod brand / busnes, neu o leiaf hashnod ymgyrch (Campaign Hashtag) Yn ddiweddar, dechreuais weithio gyda Rhaglen Meee yng Ngogledd Cymru, gan ddefnyddio’r hashnod #bemoreyouwithmeee ar gyfer pob post a roir ar y cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn ysgrifennu blog yn fuan yn argymell rhai hashnodau poblogaidd i’w defnyddio ar LinkedIn.  Felly cadwch olwg allan amdano. Unrhyw gwestiynau am LinkedIn? Cysylltwch â ni!