Byddaf bob amser wrth fy modd yn edrych ar y tueddiadau sydd ar ddod pan fydd blwyddyn yn dirwyn i ben. Mae’n ffordd wych o sicrhau ein bod yn cadw’n gyfredol â’r tueddiadau yn y dinasoedd mawr, ond hefyd yn ffordd dda ar gyfer cynnig syniadau ychwanegol i’n cleientiaid hynny sydd am wthio’r ffiniau. Felly, gadewch inni gymryd golwg ar draws y we i weld pa dueddiadau sydd gan 2020 i gynnig inni.

Testun ac Elfen Maint Mawr

I raddau, gwelwn lawer o hyn eisoes ac rydym wedi gwneud dyluniadau tebyg gyda’n gwefan ein hunain, Digida Marketing. Ond ymddengys bydd 2020 hyd yn oed yn fwy a gwell, gyda theitlau testun maint mawr, elfennau a hyd yn oed eitemau ar y fwydlen. Mae’n amser sefyll allan o’r dorf enfawr ar-lein ac amlygu’ch gwefan ! Byddwn hefyd yn gweld mwy o wefannau a delweddau lled llawn (sy’n wych, oherwydd rwyf wth fy modd a’r arddull yma!)

Lliwiau Bloc Solid

Rydyn ni eisoes yn cael cleientiaid yn gofyn am hyn, ac rydyn ni nawr yn cynnwys blociau o liw mewn llawer o’n cysyniadau dylunio, felly rydw i wrth fy modd yn gweld hyn fel un o dueddiadau gwefan 2020. Mae’n ffordd wych o ddefnyddio ystod o liwiau, mewn logo, neu i greu pileri o fewn gwefan (er enghraifft, gallai gwefan gwmpasu 3 neu 4 agwedd wahanol megis addysg, gwirfoddoli, ac ati). Ynghyd â’r blociau lliw solid byddwn hefyd yn gweld cynnydd mawr yng nghynlluniau grid. Mae eisoes wedi sleifio i mewn rhywfaint yn 2019, felly gellir disgwyl gweld mwy o hyn yn y dyfodol.

Digon o Fwlch Gwyn/Fylchau Gwyn/Ofod Gwyn

Rydyn ni yn  hoff o  ofod gwyn erioed – mae’n creu naws broffesiynol wych ar gyfer unrhyw wefan, ond hefyd mae yn gweithio’n dda gyda’r logo a’r lliwiau brand. Trwy ddefnyddio ofod gwyn mae’n gymorth i dynnu sylw at elfennau dylunio pwysig, galwad i weithredoedd, adrannau gwahanol – a  thrwyddo i gyd yn creu ymddangosiad taclus a glân.

Cyflwyno 3D

Elfen arall  a welwn yng ngwaith rhai o’r asiantaethau a chwmnïau gorau ledled y DU yw cyflwyno elfennau 3D i ddyluniad gwefan (ynghyd â llawer o ofod gwyn). Rwy’n hoff ohono, ond yn cwestiynu pa mor addas y bydd ar gyfer mwyafrif ein cleientiaid yma yng Nghymru wledig!

Delweddau Pwrpasol – Darluniau – Graffeg

Ymddengys bydd 2020 yn gweld cynnydd mewn brandiau yn  ddefnyddio lluniau a graffeg pwrpasol, gyda symudiad pendant oddi wrth y delweddau stoc a’r graffeg sydd ar gael. Yn bersonol mae’n edrych i mi fel bod brandiau am ddechrau gwthio yn fwy yr ymddangosiad o “brynu gan berson” – rhywbeth rydyn ni’n aml yn  traethu amdano.

Hygyrchedd

Dyma i chi beth diddorol, oherwydd cyn belled ag y mae gwefannau yn y cwestiwn mae hygyrchedd wedi bod yn bwysig ers blynyddoedd lawer, ond mae pwyslais  mawr arno nawr. Felly bydd 2020 yn gweld mwy o bwyslais ar sicrhau bod gwefannau yn wirioneddol hygyrch, ond hefyd – y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Fel yr eglura Sharon Rosenblatt o Accessibility Partners:

“Dylunwyr gwe yw fy nghleientiaid, ac rydw i ym maes cydymffurfio technoleg – a’r  duedd fwyaf a welaf i yw mwy o ddyluniadu hygyrch ar gyfer ddefnyddwyr ag anableddau,” esboniodd.

“Mae dau reswm am hyn yn ôl be welaf fi: Y rheswm cyntaf  yn anffodus yw fod nifer o berchnogion gwefannau a busnesau yn cael eu herlyn am beidio â darparu gwefannau hygyrch ar gyfer defnyddwyr ag anableddau – o fewn diwydiannau megis manwerthu, gwasanaeth bwyd, gwestai, teithio awyr, a mwy!

Ar hyn o bryd, mae’r Ddeddf Americanwyr ag Anableddau yn cael ei defnyddio (ac wedi cael ei defnyddio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf) fel grym i hybu cyfleoedd cyfartal o fewn technoleg a chynyddu mynediad ehangach i wefannau ar gyfer bobl o bob gallu.

Ond mae’r ail reswm yn pwysicach fyth. Bu cynnydd mawr mewn dylunio gwe cyfrifol a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae pobl yn gweld ROI da a marchnadwyadwyedd hygyrchedd, ac mae’n beth braf i’w hysbysebu.

Felly er nad wyf yn teimlo bod hygyrchedd a chynhwysiant yn ffasiynol ac yn goeth, rwy’n sicr y bydd dylunwyr a datblygwyr yn rhoi sylw manwl iddynt, os yw fy mewnflwch unrhyw arwydd. ”

 

Microintentions /Micro-rhyngweithiadau

Wrth fy modd efo hwn! I mi, mae i gyd yn ymwneud a’r UX (profiad y defnyddiwr), ychydig fel yr tylluan Hootsuite honno oedd yn disgyn i gysgu pe byddech chi’n gadael y platfform am gyfnod. Felly beth yw micro-ryngweithiadau? Elfennau dylunio bach ydynt o fewn gwefan sy’n chwarae rôl mewn creu gwefannau teimladau “dynol”, ac yn y pen draw, yn gwneud i’ch cynulleidfa wenu.

Cred Nikki Bisel o Seafoam Media, y bydd defnydd a phoblogrwydd micro-ryngweithiadau yn codi yn ystod y misoedd nesaf.

“Ers blynyddoedd bellach, bu’r ffocws ar symleiddio a“ templedi ”dylunio gwe,” meddai.

“Yn ystod y flwyddyn nesaf, serch hynny, un o’r pethau mawr fyddwch yn dechrau sylwi arnynt yw micro-ryngweithiadau. Yn greiddiol, mae micro-ryngweithiadau i fod i swyno’r defnyddiwr.

Pan fyddwch yn uwchlwytho ffeil, tarwch y botwm cyflwyno, ac fe welwch y bar statws uwchlwytho yn mynd o 0% i 100%, dyna i chwi ficro-rhyngweithiad.

Pan fyddwch chi’n hofran dros Galw i Weithredu cynnil a bydd y lliw yn dirlawn a’r botwm yn mynd yn fwy, mae hynny’n ficro-rhyngweithiad.

Pan fyddwch chi’n sgrolio i lawr tudalen categori eFasnach a chanolbwyntio’ch cyrchwr dros gynnyrch penodol a bydd eicon gwerthu yn neidio i fyny ac i lawr ar y cynnyrch, mae hynny hefyd yn ficro-rhyngweithiad.

Mae micro-ryngweithiadau yn gadael i’r defnyddiwr deimlo’r hyn y mae’n ei wneud. Maent yn dod â safle yn fyw! Maent yn caniatáu  i’r defnyddiwr ryngweithio ar lefel sy’n teimlo’n ddiriaethol ac yn deimladwy. Mae’r defnyddiwr yn cael adborth, cyfeiriad a dilysiad emosiynol yn syth.

Felly pan fyddwch wrthi’n dylunio, mae “Beth ydw i eisiau i’r defnyddiwr ei deimlo?” ag ystyr newydd iddo – nid ond emosiynau yn unig  rydych am gyffroi ond synhwyrau hefyd. ”

Os cofiwch, fe ddiweddarodd Twitter eu botwm “Clic i garu” sydd bellach a gwreichion bach yn ffrwydro o amgylch y galon, mae hyn eto’n ficro-rhyngweithiad, a roeddwn wedi gwirion pan gyflwynwyd ef!